Zpracování osobních údajů

1. Základní úprava ochrany práv fyzických osob před neoprávněným zpracováním jejich osobních údajů a úprava práv, povinnosti a odpovědnosti při zpracování osobních údajů fyzických osob je obsažena v zákoně č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů v platném znění (dále také „ZOOU“) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů , kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále také „GDPR“).

2. Osobními údaji jsou podle ZOOU zejména údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor .

3. Prodávajícím je obchodní společnost DR s. r. o., se sídlem Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČ: 50 244 035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 32891/R (dále také „DR“ nebo „Prodávající “).

4. Kupující znamená každá fyzická osoba, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, resp. která uzavřela kupní smlouvu s Prodávajícím (dále i „Kupující“ nebo „Zákazníka“).

5. Provozovatelem se podle ZOOU rozumí každý, kdo sám nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem. Pro účely internetové stránky https://dajanarodriguez.sk/ je dotčenou osobou Prodávající.

6. Dotčenou osobou se podle ZOOU rozumí každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Pro účely internetové stránky https://dajanarodriguez.sk/ je dotčenou osobou Kupující.

7. Provozovatel poskytuje dotčené osobě informace ve smyslu § 19 ods. 1 a 2 ZOOU následovně:

 1. identifikační údaje provozovatele: DR s. r. o., se sídlem Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČ: 50 244 035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 32891/R, tel.: 0650 960 525 -mail: info@dajanarodriguez.com.
 2. zodpovědná osoba: není určena
 3. účel zpracování osobních údajů: realizace stávajících smluvních vztahů a účel platného uzavření a zabezpečení plnění smluvních vztahů (vyřízení objednávky, odeslání objednaného zboží, řešení reklamací); vedení účetnictví, zpracování účetních a daňových dokladů, fakturace a evidence hotovostní pokladny, plnění daňových povinností provozovatele; identifikace Zákazníka při přihlášení se do svého účtu; analýza a měření využívání webové stránky; zajištění bezpečnosti sítě a informační bezpečnosti; aktuálně probíhající soutěže, newsletter (přímý marketing, dopis Ježíškovi/list přání), obchodní komunikace
 4. právní základ zpracovávání osobních údajů: zákon č. 1/2009 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; další právní normy; titulem smluvních a předsmluvních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo titulem oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ); souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
 5. příjemci získaných osobních údajů: zprostředkovatelé; orgány státní správy a veřejné moci k výkonu kontroly a dozoru, soudy a orgány činné v trestním řízení v případě plnění zákonné povinnosti provozovatele
 6. doba uchovávání osobních údajů: do vypořádání práv a závazků ze smlouvy, minimálně však 10 let od skončení smluvního vztahu. V případě soutěží budou osobní údaje uchovávány vždy podle statutu soutěže.
 7. důvod poskytnutí – vyžadování osobních údajů: provozovatel je povinen vyžadovat osobní údaje aby si mohl plnit povinnosti vyplývající mu ze smlouvy.V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebude možné vyřídit objednávku a odeslat zboží Zákazníkovi. V případě soutěží je poskytování osobních údajů nezbytné pro zapojení se dotyčné osoby do soutěže.
 8. zprostředkovatelé pověření provozovatelem: EKONOM KREDIT. r. o., Rudolfa Jašíka 158/8, Partizánske 958 01, SR (externí společnost zpracovávající IS Účetnictví a účetní doklady); Google Ireland, 3. floor, Gordon House, Barrow street, Dublin (poskytovatel služby Google Analytics – měření využívání webové stránky), kurýrní, přepravní společnosti a poštovní doručovatelé.

8. V případě jakýchkoli otázek v souvislosti se zpracováním osobních údajů dotyčné osoby, je třeba kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese podpora@dajanarodriguez.com nebo písemně doručením na adresu sídla provozovatele.


9. Práva dotčené osoby:

- právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR: Dotčená osoba má právo získat potvrzení o tom, zda provozovatel zpracovává osobní údaje, které se jí týkají. Dotčená osoba má právo získat přístup k jejím osobním údajům (má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má provozovatel o dotyčné osobě k dispozici), a informace o tom, jak je provozovatel zpracovává v rozsahu podle článku 15 GDPR.

 • - právo na opravu osobních údajů dle Čl. 16 GDPR: Dotčená osoba má právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají, jsou-li nesprávné nebo na jejich doplnění, jsou-li neúplné. Provozovatel musí žádosti o opravu příp. doplnění osobních údajů vyhovět bez zbytečného odkladu.
 • - právo na vymazání (právo na „zapomenutí“) podle čl. 17 GDPR: Dotčená osoba má právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a to v případě, že je splněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR. Čl. 1 GDPR (např. pokud osobní údaje, které o ní provozovatel obdržel, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány). Toto právo subjektu údajů posoudí provozovatel z hlediska všech relevantních okolností v souladu s čl. 17 GDPR (např. provozovatel žádosti nevyhoví, pokud je zpracování nezbytné - ke splnění zákonné povinnosti provozovatele nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků).
 • - právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR: Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování jejích osobních údajů, pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 GDPR. Čl. 1 GDPR. Pokud se zpracování omezilo v souladu s čl. Čl. 1 GDPR, takové osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají: a) pouze se souhlasem dotyčné osoby, nebo b) k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo c) k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo d) z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
 • - právo na přenosnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR: Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provádí se automatizovanými prostředky, má dotyčná osoba právo získat své osobní údaje, které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli. Pokud je to technicky možné, má právo na přenos údajů přímo od jednoho provozovatele k druhému.
 • - právo namítat dle čl. 21 GDPR: Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), má dotyčná osoba právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, včetně namítání proti profilování založenému na ustanovení Čl. Čl. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel v takovém případě nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. V případě, že dotyčná osoba namítá proti zpracování jejích osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem, osobní údaje již pro takové účely nesmějí být zpracovávány.
 • - právo podat podnět nebo stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Dotčená osoba je oprávněna kdykoli podat podnět nebo stížnost ve věci zpracování osobních údajů dozorčímu orgánu, tzn. j. Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, SR, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

10. Prodávající používá soubory cookies. Cookies zahrnující chování uživatele jsou archivovány po dobu 30 dnů s tím, že starší data jsou dostupná v anonymizované podobě v Google Analytics. Pro odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) je třeba kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře. Informace z dotčených kategorií cookies používá Prodávající i pro reklamní účely, kdy Kupujícímu na základě těchto údajů může být zobrazována reklama i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu ke Kupujícímu považuje Prodávající za relevantní.


Košík
Vítejte
Už máš vytvořený účet?
Přihlas se
User plus

Vytvořte si účet, sbírejte body za nákupy a získejte exkluzivní výhody v ELITE LOYALTY CLUB ELITE LOYALTY CLUBE

Purple gift
10 bodů za každou minutou korunu
Purple gift
Narozeninová sleva
Purple gift
Přednostní přístup k slevám
Purple gift
Výměna bodů za výhody