Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1

Úvodní ustanovení 

 

 1. Obchodní společnost DR s. r. o., se sídlem Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, SR, IČ: 50 244 035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 32891/R, tel: 0209 mail: podpora@dajanarodriguez.com (dále i „Prodávajíci“ nebo „DR“), vydáva tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“), které upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření a plnění Kupní smlouvy. 

 2. Pokud není v těchto VOP nebo v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, výrazy s velkým počátečním písmenem mají níže uvedený význam:

  1. „Prodávajíci“ znamená obchodní společnost DR s. r. o., so sídlem Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, SR, IČO: 50 244 035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 32891/R, tel.: +421948800020, e-mail: podpora@dajanarodriguez.com,

  2. „Kupujíci“ znamená fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, která má zájem o uzavření Kúpní smlouvy s Prodávajícím nebo která uzavřela Kupní smlouvu s Prodávajícím,

  3. „Kupní smlouva“ je závazek, jehož návrh vzniká objednávkou Kupujícího. Samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího s tímto návrhem - potvrzením objednávky Prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají medzi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, 

  4. „Objednávka“ znamená objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetové stránky,

  5. „Zboží“ znamená jedna nebo více movitých věcí, nejčastěji kabelka, případně jiná movitá věc, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím své Internetové stránky www.dajanarodriguez.cz, a která je předmětem Kupní smlouvy,

  6. „Internetová stránka“ je internetová stránka Prodávajícího zveřejněna na webovém sídle pod adresou: www.dajanarodriguez.sk,

  7. „Občansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občansky zákonník ve znění pozdějších předpisů,

  8. „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytováni služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a změně a doplnění některých zákonu ve znění pozdejších předpisů.

 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a jsou pro Kupujícího závazné odesláním Objednávky Prodávajícímu.

 4. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

 5. Nabídka Prodávajícího k prodeji Zboží nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy ani jiné smlouvy, veřejného návrhu na uzavření kupní smlouvy ani jiné smlouvy, obchodní veřejné soutěže a ani jakéhokoli jiného právního úkonu s obdobnými nebo podobnými účinky. 

 6. Smluvní vztah založený Kupní smlouvou se řídí právním řádem platným v České republice. 

 

Článek 2

Kupní smlouva

 

 1. Kupní smlouva se uzavírá na základě Objednávky Kupujícího a na základě potvrzení Objednávky Prodávajícím.

 2. Objednávka Kupujícího je návrhem Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, který je určen Prodávajícímu. Objednávka je pro Kupujícího závazná. Kupující uskutečňuje Objednávku výlučně prostřednictvím Internetové stránky Prodávajícího, a to formou řádného a úplného vyplnění a odeslaní formuláře, zveřejněného na Internetové stránke. V Objednávce je Kupující povinen uvést nebo potvrdit zejména: objednávané Zboží určením jeho druhu a množství; kupní cenu a způsob jejího zaplacení; místo a způsobem dodání Zboží. 

 3. Kupující je povinen vyznačit v Objednávce správné identifikační údaje, které umožní Prodávajícímu kontaktovat Kupujícího v případě jakýchkoli nesrovnalostí či nejasností při vyřizování Objednávky. Jakákoliv změna údajů uvedených v již odeslané Objednávce je možná pouze se souhlasem Prodávajícího. 

 4. Prodávající je povinen vyjádřit se k Objednávce nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Prodávající se může vyjádřit k Objednávce tak, že:

  1. Objednávku Kupujícího potvrdí, nebo 

  2. Objednávku Kupujícího nepotvrdí a to zejména pokud Prodávající po odeslaní Objednávky zjistí, že z objektivních důvodů, které nemůže ovlivnit (vis major), nemá možnost Objednávku Kupujícího splnit.

 5. Potvrzení Objednávky Prodávajícím je přijetím návrhu na uzavření Kupní smlouvy za podmínky, že obsahuje stejné údaje jako údaje uvedené na odeslané Objednávce s výjimkou případů, pokud potvrzení Objednávky obsahuje informace a údaje vyplývajíci z Kupní smlouvy, těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů. Potvrzení Objednávky je pro Prodávajícího závazné. Potvrzení Objednávky provádí Prodávající prostřednictvím elektronické pošty, dopisem nebo osobně. 

 6. Pokud během 20 minut od odeslání Objednávky Kupující na jím uvedenou e-mailovou adresu neobdrží oznámení o přijetí Objednávky, je povinen zkontrolovat zda se oznámení o přijetí Objednávky nenachádzí ve složce nevyžádané pošty (spam). Pokud oznámení o přijetí Objednávky nebo potvrzení Objednávky Kupující neobdrží, je povinen kontaktovat Prodávajícího zasláním zprávy na emailovou adresu: podpora@dajanarodriguez.com, nebo telefonicky na telefonním čísle: +421948800020.

 7. V případě probíhajících akcí se prodej Zboží na Internetové stránce Prodávajícího řídí kromě těchto VOP i závaznými podmínkami příslušné akce. V případe, že Kupující objedná Zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, Prodávající je oprávněn Objednávku Kupujícího stronovat. O stornování Objednávky bude Kupujíci informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou tyto finanční prostředky vrácený ve lhůtě do 14 kalendářnich dnů na jím určený bankovaní účet, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak. Všechny akcie platí do vyprodáni zásob, pokud není uvedeno jinak. Akce a slevy nelze vzájemně kombinovat.

 8. Prodávající je povinen:

  1. dodat na základě Objednávky potvrzené Prodávajícím Kupujícímu Zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit jej, pokud není ve VOP nebo Kupní smlouvě určeno jinak, nebo; 

  2. vybavit Zboží k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně; 

  3. předat Kupujícímu nejpozději spolu se Zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné ke převzetí a užívání Zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (např. návod, daňový doklad).

 9. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od Kupujícího za dodané Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost Kupujícího nebo osoby pověřené k odběru Zboží při osobním odběru Zboží na svých prodejnách a to v případech, kdy je dodávka Zboží Kupujícím placena předem bezhotovostně platební kartou nebo prostřednictvím bankovního převodu. 

 10. Kupující je povinen: 

  1. převzít zakoupené nebo objednané Zboží, a v případě osobního odběru Zboží na určeném odběrném místě převzít Zboží ve lhůte 7 pracovních dnů ode dne odeslání informace Prodávajícího o dostupnosti Zboží,

  2. zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení Zboží.
 11. Pokud Kupující poruší svou povinnost podle čl. 2 odst. 10 písm. a) těchto VOP, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit

 12. Kupujíci má právo na dodáni Zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v potvrzení Objednávky. 

 

Článek 3

Kupní cena a platební podmínky

 

 1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za Zboží, platnou v okamžiku odesláni Objednávky Kupujícím, ve lhůte dlhe kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží. Spolu s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatiť náklady na poštovné a balné a to ve výši blíže určené v Objednávce.

 2. Výše kupní ceny za Zboží, jakož i výše poštovného a balného je uvedena na Internetové stránce Prodávajícího. Kupní cena za Zboží, jakož i výše poštovného a balného, jsou konečné. Společnost DR je plátcem DPH. 

 3. Cena za poštovné a balné se účetuje následovně: ceník dopravy TU.

 4. Prodávající může změnit před potvrzením Objednávky cenu Zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu na Internetové stráne při Objednávkách všech Zboží v případě změny právních předpisů. změně měnových kurzů, pri výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů Zboží, nebo pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti je Prodávající povinen informovat Kupujícího. Prodávající ma před potvrzením Objednávky povinnost vyžádat od Kupujícího souhlas se změnou ceny dlhe aktuálního ceníku. Kupující má v takovém případě právo od Kupní smlouvy odstoupit. 

 5. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za Zboží:

  1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury s uvedením správneho variabilního symbolu. Pokud však Kupující neuhradí příslušnou Kupní cenu do 5 dnů ode dne doručení dané zálohové faktúry Kupujícímu, Prodávající je marným uplynutím této lhůty se od počátku zrušuje. Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení Kupní smlouvy plnily, 

  2. online platboukartou prostřednictvím platební brány, nebo

  3. formou dobírky v místě dodání Zboží (pozn. v hotovosti nebo platební kartou dle podmínek stanovených kurýrní (přepravní) společností nebo poskytovatelem poštovní služby). 

 1. Identifikační údaje k platbě budou uvedeny v Objednávce. V případě, že Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem nebo online platební kartou, za den platby se považuje den, kdy byla cel kupní cena připsána na účet Prodávajícího. Prodávající je povinen vyřídit Objednávku, v případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem nebo v případě úhrady kupní ceny online platební kartou, až po řádné úhradě kupní ceny za Zboží a nákladů na poštovné a balné. Předchozí věta neplatí při úhradě kupní ceny formou dobírky. 

 2. Kupní cena, jakož i náklady na poštovné a balné jsou v případě probíhající akce platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního Zboží není uvedeno jinak.

 

Článek 4

Dodání Zboží

 

 1. Prodávajíci doručuje Zboží Kupujícímu v rámci území Slovenské republiky, České republiky nebo Rumunska, na adresu určenou Kupujícím v Kupní smlouvě, prostřednictvím využití kurýrních (přepravních) služeb třetích osob. 

 2. Prodávající oznámí Kupujícímu termín dodání Zboží a zabalí Zboží k přepravě zspůsobem, který je obvyklý pro Zboží v obchodním styku, resp. způsobem potřebným k uchování a ochraně Zboží.

 3. Prodávající je povinen Objednávku Kupujícího splnit a Zboží dodat Kupujícímu ve lhůte do 30 dnů od potvrzení Objednávky Kupujícího Prodávajícím, pokud v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží není uvedena jiná lhůta pro dodání Zboží nebo pokud není v těchto VOP uvedeno jinak. 

 4. Prodávající je oprávněn vyzvat Kupujícího k převzetí Zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v Kupní smlouvě. 

 5. Prodávající uvádí následujíci možnosti dodání Zboží:

  1. Doprava kurýrní společností DPD v rámci území České republiky, 

  2. Vyzdvihnutí Zboží Kupujícím na jím zvolené adrese prodejny Prodávajícího: Víťazná 181/42, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice, Slovensko nebo Laurinská 11, 811 01 Bratislava, Slovensko. Při platbě předem je Kupující nebo jím pověřená osoba povinen předložiť nebo uvést číslo Objednávky a identifikaci Kupujícího, případně kód z notifikační sms zprávy, byla-li Kupujícímu doručena,

  3. Dodání prostřednictvím společnosti Packeta Slovakia s. r. o., se sídlem Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 105158/B (dále také "Zásilkovna" nebo "Packeta") na v Objednávce zvolené odběrné místo na území Slovenské republiky, České republiky nebo Rumunska. 

 6. Kupující je povinen převzít Zboží v místě, které je uvedeno v potvrzení Objednávky Prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Kupující bez předchozího písemného odstoupení od Kupní smlouvy Zboží nepřevezme do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v Kupní smlouvě, vzniká Prodávajícímu  nárok na uplatnění náhady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení Objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne kdy byl Kupující povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a předat Zboží třetí osobě. 

 7. V prípade, ak Predávajúci doručí Tovar kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu prípadne osobe poverenej na doručenie Tovaru, originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení Tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné doručovanie Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované doručenie Tovaru na miesto určenia v Kúpnej zmluve.

 8. Kupující je povinen zkontrolovat Zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že Kupujíci zjistí, že Zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav Zboží. V případě zjištění poškození Zboží je povinen Kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození Zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Prodávající doporučuje v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu doručované Zboží nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti. 

 9. Reklamace mechanického poškození Zboží, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutno uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení Zboží. Je povinností Kupujícího dokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí Zboží a jeho obalu podle předchozího odstavce objevit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již nelze uznat. Před prvním použitím je Kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně podmínek péče o Zboží a následně se těmito informacemi důsledne řídit. 

 10. Zjistí-li po uzavření Kupní smlouvy Prodávající zjistí, že z objektivních důvodů, případně z důvodů, které nemůže ovlivnit, nelze dodat některou část a/nebo některý druh Zboží Kupujícímu, je Prodávající oprávněn navrhnout Kupujícímu dohodu o změně Kupní smlouvy. Okamžik splnění povinnosti Prodávajícícho k dodání Zboží dle Kupní smlouvy se v takovém případě odkladá až do uzavření dohody o změně Kupní smlouvy. Nedojde-li k uzavření dohody o změně Kupní smlouvy nejpozději do 7 dnů od odeslání návrhu Prodávajícího na uzavření dohody o změně Kupní smlouvy, mohou Prodávající a/neho Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Na uzavření dohody o změně Kupní smlouvy se přiměřeně vztahují ustanovení těchto VOP. 

 11. Kupující ke každé zásilce Zboží obdrží fakturu e-mailem. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím dobírky Prodávající zašle Kupujícímu spolu se Zbožím daňový doklad - fakturu.

Článek 5

Oprávnění Kupujícího v postavení spotřebitele

 

 1. Kupující prohlašuje, že před odesláním Objednávky mu Prodávající sdělil informace dle § 10a zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  1. hlavní vlastnosti Zboží (popis Zboží, materiál povrchové úpravy Zboží, rozměry Zboží);

  2. identifikační údaje Prodávajícího, včetně obchodního jména a sídla Prodávajícího;

  3. telefonní číslo Prodávajícího a ostatní údaje, dôležité pro kontakt Kupujícího s Prodávajícím (elektronická adresa);

  4. adresu Prodávajícího, na které může Kupující uplatnit reklamaci (adresa sídla Prodávajícího);

  5. celkovou kupní cenu Zboží, náklady na přepravu, poštovné, balné a pod. (informace jsou uvedeny ve shrnutí Objednávky před jejím odesláním);

  6. platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, do které se Prodávající zavazuje dodat Zboží;

  7. informaci o postupech uplatňování reklamací, stížnosti a podnetů Kupujícího;

  8. informaci o právu Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Zboží;
  9. podmínkách, lhůte a postupu při uplatňování práva na odstoupvení od Kupní smlouvy (čl. 6 VOP); odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu;

  10. informaci o záručních podmínkách a poučení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží;

  11. informaci o tom, že Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, do jejího splnění;

  12. informaci o tom, že závazky Kupujícího z Kupní smlouvy trvají do jejich řádného a včasného splnění;

  13. informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;

  14. obsah Reklamačního řádu ZDE a obsah Informaci o zpracováním osobních údajů ZDE.

 2. Kupujíci - spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu: podpora@dajanarodriguez.com), není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotrebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativího řešení sporů (dále také „ARS“) 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Kupující - spotřebitel může podt stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 3. Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující - spotřebitel, kterým je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týka pouze sporu medzi Kupujícím - spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlovou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Podrobnější informace o celé problematice jsou upraveny zákonem 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.j. 524/2013 a v Zákoně o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího. 

 

Článek 6

Odstoupení od Kupní smlouvy

 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, pokud Prodávající včas a řádne poskytl Kupujícímu informace o právu odstoupit od Kupní smlouvy. Zboží se považuje za převzaté okamžikem, kdy Kupující nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného Zboží. 

 2. Pokud Prodávající poskytl Kupujícímu informace dodatečně nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku VOP, lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost. Pokud Prodávající neposkytl Kupujícímu informace o právu odstoupit od Kupní smlouvy ani v dodatečené lhůte dle předchozí věty, lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku VOP.
 3. Kupujúcí je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstupení od Kupní smlouvy. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od Kupní smlouvy u Prodávajícího (na adrese jeho sídla) v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (tj. oznámením elektronickou poštou na e-mailovou adresu: o ), s uvedením čísla Objednávky. Kupujúci m ůže použít formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který se nachází na Internetové stránce Prodávajícího  TU.

 4. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Zboží zpět (doporučeně a s pojištěním) nebo je předat Prodávajícímu. Zboží nesmí být zasíláno jako zásilka na dobírku; v takovém případě nebude převzat. Adresa provozu pro vrácení Zboží je: Víťazná 394/44, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice, Slovensko. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu hradí Kupující. Zboží nesmí být použito nebo poškozeno. Vrácené Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství apod., a musí být opatřeno originálním štítkem a všemi ochrannými prvky nového Zboží. Při vracení Zboží je třeba jej zabalit tak, aby bylo doručeno Prodávajícímu nepoškozené, schopné dalšícho prodeje. Kupující odpovídá a snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží. 

 5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy vrátit Kupujícímu veškeré platby, které od něho přijal na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, a to bankovním převodem na bankovní účet určený Kupujícím. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno. 

 6. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží pouze v případě, že prodlení je přimo zapříčiněno Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení způsobené třetími stranami, které vstupují do procesu dodání Zboží. 

 7. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě stanovených v těchto VOP, jakož i v případě, že (a) je Kupující v prodlení se zaplacením Kupní ceny, (b) dodáním Zboží Prodávající poruší obecně závazné právní předpisy, (c) z objektivních důvodů, resp. z důvodů, které nem ůže ovlivnit, nemůže dodat Zboží Kupujícímu. 

 8. Ustanovení tohoto článku VOP se netýkají odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu vad zboží. Nároky Kupujícího z titulu vad Zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího TU.

 9. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy dle tohoto článku VOP v případech stanovených zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího, zejména v případě prodeje Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího, Zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho Kupujícího. 

 

Článek 7

Nadobudnutí vlastnického práva ke Zboží

 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí; to se netýka Kupujícího v postavení fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby. 

 2. Kupující v postavení fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem jeho převzetí nebo okamžikem zaplacení kupní ceny za Zboží, podle toho, čo nastane pozďeji. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v postavení fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby okamžikem jeho převzetí, resp. okamžikem, kdy se dostane do prodlení s převzetím zboží, a to podle toho, čo nastane dříve. 

 

Článek 8

Odpovědnost za vady Zboží

 

 1. Prodávající poskytuje záruku na Zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. 

 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se projeví v záruční době, způsobené závadou materiálu či funkční vadou. 

 3. Kupující je povinen zkontrolovat Zboží i jeho obal hned po doručení. V případe, že Kupující zjistí, že Zboží je mechanicky poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav Zboží. V případe zjištění poškození Zboží je povinen Kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození Zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může následně Prodávající poskytnout odstránění vady Zboží, slevu na Zboží nebo v případě neodstranitelných vad Zboží dodat Kupujícímu nové Zboží. 

 4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží nebo jeho části způsobené mechanickým, poškozením, neodborným používaním, nepřiměřeným zacházením, nesprávnou údržbou Zboží, zatěžování Zboží nadměrnou silou/váhou. 

 5. Postup při uplatnění reklamace je uveden v Reklamačním řádu Prodávajícího ZDE, který je zveřejněn na Internetové stránce Prodávajícího. 

 6. Pro vyloučení pochybností platí, že odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží dle těchto VOP se nevztahuje na kupující v postavení fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby. 

 

Článek 9

Doručovaní 

 

 1. Kontaktní a komunikační údaje Prodávajícího: DR s. r. o., so sídlom Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, SR,                              tel.: +421948800020, e-mail: podpora@dajanarodriguez.com.

 2. Identifikační a komunikační údaje Kupujícího jsou uvedený v Objednávce. 

 3. Písemnosti týkající se závazků mezi Prodávající a Kupujícím, které vyplývají z těchto VOP nebo Kupní smlouvy, se smluvní strany zavazují doručovat poštou ve formě doporučené listovní zásilky nebo na elektronickou e-mailovou adresu uvedenou v odstavci 1. resp. 2. v tomto článku VOP. Poštou doručuje smluvní strana - odesílatel písemnosti druhé smluvní straně - adresátovi na adresu uvedenou v těchnto VOP, resp. adresu písemně oznámenou v Objednávce, pokuc KUpující nesdělí jinou adresu. Elektronickou formou doručuje smluvní strana - odesílatel elektronickou písemnost na e-mailovou adresu v těchto VOP nebo v Objednávce. Smluvní strany se výslovně dohodly, že písemnost bude považována za doručenou adresátovi i v případe, že bude vrácena poštou jako písemnost adresátům v úložné době nepřevzata, písemnost, kterou adresát odmítl převzít nebo adresát je na uvedené adrese neznám. Smluvní strany se dohodly, že za den doručení písemnosti se považuje den, kdy se dostala písemnost do dispoziční sféry adresáta, čímž se myslí den doručení písemnosti na adresu uvedenou v těchto VOP, resp. adresu písemně oznámenou v Objednávce, pokud Kupující nesdělí jinou adresu, v který se mohla smluvní strana z obsahem písemnosti fakticky seznámit. V případě elektronického doručování na e-mailovu adresu se písemnost považuje za doručenou v den obdržení potvrzujícího zpětného e-mailu od adresáta o doručení. Smluvní strany se dohodly, pokud písemnost mezi smluvními stranami nebude doručena elektronickou formou prostřednictvím e-mailu, jsou smluvní strany povinny přistoupit k doručování prostřednictvím poštovních služeb. 

 

Článek 10

Osobní údaje

 

 1. Kupujúcí prohlašuje, že před zahájením zpracování jeho osobních údajů mu byly jako dotčené osobě ze strany Prodávajícího jako provozovatele podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále také „ZOOU“) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále také „GDPR“)předem oznámené právním řádem určené informace, blíže uvedené v Informaci o zpracování osobních údajů, zveřejněných na Internetové stránce TU.

 2. Kupující zasláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil v Informacemi o zpracování osobních údajů, zveřejněných na Internetové sránce TU, včetně práv, která mu náleží ve spojení se zpracováním jeho osobních údajů. 

 3. V případě, že Kupující uděllil souhlas se zpracováním osobních údajů (seznam osobních údajů: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa) pro účely přímého marketingu a informování o zvýhodněných nabídkách a novinkách, budou jeho osobní údaje zpracovávané pro uvedený účel. Souhlas se uděluje na dobu 5 let od udělení souhlasu. Kupující má právo písemným oznámením adresovaným Prodávajícímu odvolat souhlas se zpdracováním osobních údajů.

 4. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající při komunikaci s ním využíval prostředky komunikace na dálku. Kupující souhlasí s tím, aby vzájemná komunikace medzi ním a Prodávajícím probíhala i prostředky elektronickcých komunikací na Kupujícím poskytnuté nebo zveřejněné komunikační adresy: e-mail, mobilní tel. číslo nebo pevná linka, včetně zasílání obchodních nabídek, informací o produktech a službách prodávajícího (pokud to Kupující neodmítl) a pod. Souhlas se uděluje na dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let ode dne ukončení jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s Prodávajícím. Souhlas lze kdykoli odvolat písemným oznámením adresovaným Prodávajícímu. 

 

Článek 11

Věrnostní program 

 

Věrnostní program DR (dále také „provozovatel věrnostního programu“) je určen pro zákazníky, kteří nakupují zboží výhradně pro svou potřebu (spotřebitelem) prostřednictvím prodejen Prodávajícího nebo provozovaného e-shopu. Věrnostní program je program připisováni, sledování a vyhodnocování bodů za nákupy jednotlivých fyzických osob v prodejnách a eshopu Prodávajícího a čerpáni výhod pro držitele věrnostních karet dle určitých stupňů uvedených v těchto VOP. Tyto VOP a pravidla věrnostního programu upravují postup provozovatele věrnostního programu upravují postup provozovatele věrnostního programu a zájemce o vydání elektronické věrnostní karty podle určitých stupňů, uvedených v těchto podmínkách, pravidla věrnostního programu a práva a povinnosti medzi provozovatelem věrnostního programu a držiteli věrnostních podle jednodlivých stupňů.

 

Prodávající prostřednictvím věrnostního programu poskytuje svým zákazníkům různé portfolio bonusů a slev dle naplnění konkrétních podmínek, specifikovaných ve VOP a to zejména ve formě slevy na vybrané Zboží dle dosaženého obrazu. Držitel elektronické věrnostní karty získává slevy po oznámení držby karty určitého stupně a/nebo uvedením svého příjmení na vybraných prodejnách Prodávajícího nebo zadaním specifického věrnostního kódu při nákupu prostřednictvím e-shopu. Na nákup dárkových poukazů se nevztahuje sleva z věrnostního programu. 

 

I. Členství ve věrnostním programu let.

Podmínkou nabytí členství je registrace do věrnostního programu přímo v některém z kamenných obchodů Prodávajícího podle pokynů prodavačky nebo prostřednictvím registrace na eshopu provozovatele. Registrací vyjadřuje svůj souhla s platnými VOP, které jsou dosutpné na Internetové stránce nebo ke zhlédnutí v kamenných obchodech Prodávajícího.

Členem věrnostního programu se může sát pouze Kupující - fyzická osoba starší 18 let. Podmínkou nabytí členství je registrace do věrnostního programu přímo v některém z kamenných obchodů Prodávajícího podle pokynů prodavačky nebo prostřednictvím registrace na eshopu provozovatele. Registrací vyjadřuje svůj souhlas s platnými VOP, které jsou dostupné na Internetové sránce nebo ke zhlédnutí v kamenných obchodech Prodávajícího. 

Za podmínky splnění určených podmínek těchto VOP a na základě registrace je Kupující oprávněn okamžitě začít sbírat věrnostní body za nákupy realizované v kamenných obchodech DR i na eshopu. Registrací a přiřazením osobních údajů zákazníka vzniká členství ve věrnostním programu a Kupující nabude právo věrnostní body čerpat. DR zajistí přiřazení osobních údajů ke kontu zákazníka do 1 týdne od data registrace. Slevy ve věrnostním programu jsou uplatnitelné od prvního nákupu, který Kupující realizuje po vstoupení do dané kategorie členství (Příklad pokud svým úplně prvním nákupem splní podmínky pro vstup do stříbrného členství tak slevu si může uplatnit až při dalším nákupu). DR neodpovídá za případné škody vzniklé nesprávným nebo neúplným vyplněním přihlášky. 


II. Kategorie členství ve věrnostním programu

Kategorie „Bronzové členství“:

 • Do této kategorie je Kupující automaticky zařazen po registraci na eshopu nebo v prodejnách DR.

 • Členství obsahuje elektronickou věrnostní kartu.

 • Kupující získá přístup do zákaznícke zóny.

 • Za každé celé 1,00 € nákupu (včetně DPH) získáva člen věrnostního programu 1 bod. Získané věrnostní body lze použít na zvýhodněný nákup jakéhokoli Zboží v kamenných obchodech DR nebo na e-shopu, včetně zlevněného Zboží a to tak, že za 1 věrnostní bod získá člen věrnostního programu kredit (slevu) na nákup ve výši 0,02 €. rovnež si provozovatel vymedzuje možnost kdykoli vyhlásit akci na různe produkty ze svého sortimentu, kde se bude dát tento kredit použít na jejich nákup.

 • Vernostní body jsou nepřevoditelné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel týkajících se přidělování bodů v souladu se svými obchodními záměry. 

Kategorie „Stříbrné členství“:

 • Podmínka příslušnosti členství v této kategorii je uskutečnění jednorázového nákupu Zboží nad 300,00 € (včetně DPH) nebo nákupu Zboží v celkové částce nad 500,00 € (včetně DPH), během 365 dnů od získání bronzového členství. Podmínka setrvání v této kategorii je každoroční splnění výše zmíněné podmínky v tomto bodě. 

 • Členství obsahuje elektronickou věrnostní kartu.

 • Přístup člena do zákaznické zóny.

 • Sleva na každou Objednvku ve výši 5,00 %

 • Nárok na bezplatnou prodlouženou záruku na Zboží, zakoupené po dobu trvání “Stříbrného členství”, o 6 kalendářních měsíců.

 • Nárok na bezplatné dodání zboží.

 • Za každé celé 1,00 € nákupu (včetně DPH) získává člen věrnostního programu 1 bod. Získané věrnostní body lze použít na zvýhodněný nákup jakéhokoli Zboží v kamenných obchodech DR nebo na e-shopu, včetně zlevněného zboží a to tak, že za 1 věrnostní bod získá člen věrnostního programu kredit (slevu) na nákup ve výši 0,02 €. Rovněž si provozovatel vymezuje možnost kdykoli vyhlásit akci na různé produkty ze svého sortimentu kde se budou dát tento kredit použít k jejich nákupu. 

 • Věrnostní body jsou nepřevoditelné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel týkajících se přidělování bodů v souladu se svými obchodními záměry. Sleva z věrnostního programu se uplatňuje z výsledné částky, kterou má klient uhradit. Čili z částky ponížené o jinou uplatněnou slevu nebo o nasbírané kredity. 

Kategórie „Zlaté členství“:

 • Podmínka příslušnosti členství v této kategorii je uskutočnění jednorázového nákupu Zboží nad 500,00 € (včetně DPH) nebo nákupu Zboží v celkové částce nad 1000,00 € (včetně DPH), v průběhu posledních 365 dnů. Podmínka setrvání v této kategorii je každoroční splnění výše zmíněné podmínky v tomto bodě.

 • Členství obsahuje elektronickou věrnostní kartu

 • Přístup člena do zákaznické zóny

 • Sleva na každou Objednávku ve výši 10,00 %

 • Nárok na bezplatnou prodlouženou záruku na Zboží, zakoupené po dobu trvání “Zlatého členství”,  o 12 kalendářních měsíců

 • Nárok na bezplatné dodání Zboží

 • Prioritní vyřízení žádosti a podnětů

 • Za každé celé 1,00 € nákupu (včetně DPH) získává člen věrnostního programu 2 body. Získané věrnostní body lze použít na zvýhodněný nákup jakéhokoli Zboží v kamenných obchodech DR nebo na e-shopu, včetně zlevněného zboží a to tak, že za 1 věrnostní bod získá člen věrnostního programu kredit (slevu) na nákup ve výši 0,02 €. Rovněž si provozovatel vymezuje možnost kdykoli vyhlásit akci na různé produkty ze svého sortimentu kde se budou dát tento kredit použít k jejich nákupu.  

 • Věrnostní body jsou nepřevoditelné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel týkajících se přidělování bodů v souladu se svými obchodními záměry. Sleva z věrnostního programu se uplatňuje z výsledné částky, kterou má klient uhradit. Čili z částky ponížené o jinou uplatněnou slevu nebo o nasbírané kredity. 

 

III. Elektronická věrnostní karta 

DR vystaví zákazníkovi elektronickou věrnostní kartu podle kategorie členství ve věrnostním programu za účelem prokázání členství zákazníka ve věrnostním programu a jejího používání k evidenci zrealizovaných nákupů. Elektronická věrnostní karta (dále jen "věrnostní karta") je majetkem DR a jejím oprávněným držitelem je zákazník. Věrnostní karta není přenosná. Za používání elektronické věrnostní karty odpovídá její oprávněný držitel. Držiel věrnostní karty je povinen tuto používat v souladu s účelem, pro který byla vydána, těmito VOP a dobrými mravy. Platnost věrnostní karty je omezena na trvání členství ve věrnostním programu. DR si vyhrazuje právo v přiměřeném časovém předstihu, nejméně však 1 kalendářní měsíc předem, vyhlásit podmínky ukončení platnosti věrnostních karet. Zneužití nebo nefunkčnost věrnostní karty je držitel povinen nahlásit bez zbytečného odkladu DR, která zajistí vydání náhradní karty a v případě zneužití i bezodkladné zablokování karty. Do doby řádného nahlášení této skutečnosti odpovídá za případné zneužití karty neoprávněnou osobou Kupující. Na náhradní kartu bude držiteli uznán stejný počet bodů v době nahlášení zneužití nebo nefunkčnosti věrnostní karty. Každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vydání karty, je oprávněna být držitelem pouze jedné karty. 

DR nebo jím pověřené osoby jsou oprávněni požadovat prokázání totožnosti osoby, které vydávají novou kartu, jakož i osoby, která kartu použila při nákupu, zejména mají-li důvodné podezření, že karta bude zneužita jinou osobou, než držitelem karty. Držitel karty je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným hodnověrným dokladem totožnosti (pas, řidičský průkaz, kartička pojištěnce). DR nebo jí pověřené osoby nejsou oprávněni údaje z dokladu totožnosti nijak evidovat, zaznamenávat ani kopírovat. Pokud osoba, která kartu předložila nebo o ni požádala, odmítne prokázat svou totožnost nebo po prokázání totožnosti se prokáže, že osoba, která kartu předložila, není totožná s držitelem karty, DR je oprávněn odmítnout poskytnutí nebo použití takové věrnostní karty. Karta může být zadržena, pokud ji předloží jiná osoba, než držitel karty a zároveň je karta evidovaná jako ztracená nebo odcizená. 

 

IV. Ukončení členství

Ukončením členství ve věrnostním programu ztrácí zákazník jako držitel karty právo využívat všech výhod plynoucích z členství ve věrnostním programu včetně případné spotřeby zůstatku bodů evidovaných na jeho kartě a současně je stornováno vyřizování již uplatněných nároků zákazníka na výhody vyplývající z členství ve věrnostním programu v případech, které v okamžiku ukončení členství nebyly uzavřeny. 

K ukončení členství ve věrnostním programu může dojít následujícími způsoby: 1. ukončením členství ze strany zákazníka, 2. smrtí zákazníka nebo jeho prohlášením za mrtvého, 3. dlouhodobou pasivitou v případě, kdy společnost na kartu zákazníka neeviduje přičtení bodů za nákup ve smyslu těchto VOP. Pokud zákazník během 1 přechodného roku (posledních 365 dní) nesplní podmínky, které se vážou ke konkrétní kategorii věrnostního programu, tak se jeho program automaticky sníž na bronzové členství, nebo 4. odvoláním souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů.

Držitel věrnostní karty může členství ukončit zasláním žádosti na e-mailovou adresu DR nebo písemné žádosti na adresu sídla DR. V takovém případě členství zaniká ke dni doručení žádosti DR. V případě opětovného vstupu do věrnostního programu nevznik nárok zákazníka na jakékoli výhody plynoucí z jeho předchozího členství včetně nespotřebovaných bodů. Členství ve věrnostním programi ani výhody s tímto členstvím spojené nejsou právně vymahatelné a nemohou být předmětem dědického řízení.

V. Ukončení věrnostního programu

Věrnostní program má dlouhodobý charakter. DR si však vyhrazuje právo na jeho ukončení. Termín ukončení přidělování bodů a ukončení platnosti nespotřebovaných bodů v takovém případě písemně zveřejní v dostatečném časovém předstihu, minimálně však 1 kalendářni měsíc předem, ve všech kamenných obchodech i na Internetové stránce DR. 


Článek 12

Marketingové akce

 

Prodávající je oprávnén vyhlašovat marketingové akce nebo soutěže. Bližší pravidla a podmínky marketingových akcí nebo soutěží jsou upraveny TU.

 

Článek 13

Darčekové poukazy

 

 1. Dárkový poukaz lze zakoupit na Internetové stránce a také v kamenných prodejnách Prodávajícího. 

 2. Dárkový poukaz je platný jeden rok od vystavení tohoto poukazu. Po uplynutí této doby dárkový poukaz nelze použít (tj. jeho platnost exspiruje) a Kupující nemá nárok na vrácení peňežních prostrědků.

 3. Poukaz lze použít pouze jednorázově. 

 4. Z dárkového poukazu se nevydává a nelze zaměnit za hotovost resp. za finanční hodnotu.  

 5. V případě, že kupní cena za vrácené nebo reklamované Zboží a Zboží, u kterého došlo k odstoupení od Kupní smlouvy bude uhrazena Kupujícím formou dárkových poukazů, případně jejich kombinací s peněžním plněním, Prodávající vrátí kupní cenu Kupujícímu stejnou formou, jako byla uhrazena Kupujícím. Hodnota vrácených dárkových poukazů Kupujícímu však nesmí být vyšší než hodnota dárkových poukazů zaplacená Kupujícím při koupi Zboží. Pokud by vrácení dárkových poukazů z objektivních důvodů nebylo možné, zejména proto, že Prodávající nemá k dispozici dárkové poukazy v potřebné výši, Prodávající poskytne Kupujícímu peněžní náhradu. 

 6. Na nákup dárkových poukazů se nevztahuje sleva z věrnostního programu. 


Článek 14

Prodloužená záruka

Co je prodložená záruka?

Prodloužená záruka je příplatková služba, která vám prodlouží platnost standardní 24 měsíční záruky na zakoupený produkt o dalších 12 měsíců nad rámec zákonné povinnosti. Jedná se o službu, kterou lze zakoupit na většinu našich produktů, zejména kabelek, batohů, cestovních tašek. Během prodloužené záruky vám bezplatně opravíme závady zboží jako v zákonné záruční lhůtě. S uplatněnou prodlouženou zárukou se vyhnete zvýšeným nákladům při případné opravě produktů po uplynutí zákonné záruky.

Jaký je poplatek za prodlouženou záruku?

Výše poplatku za prodlouženou záruku zboží se vypočítá automaticky z hodnoty zakoupeného zboží. Možnost zakoupit si prodlouženou záruku, jakož i samotná výše poplatku za prodlouženou záruku, jsou uvedeny v sumáru košíku u každého produktu samostatně. Výše poplatku za prodlouženou záruku se může u produktů lišit – cena za službu je vypočtena z hodnoty produktu před slevou.

Podmínky a omezení uplatnění

 • Prodloužená záruka se vztahuje na opravu produktů, které výrobní vadou nebo vadou materiálu přestaly splňovat jejich účel a funkčnost.
 • Prodlouženou záruku lze využít pouze v případě, pokud byly zakoupené produtky používané v souladu s uvedenou pečlivostí o výrobek pro více info viz: https://dajanarodriguez.cz/pece-o-vyrobek
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení produktů, které bylo způsobeno běžným používáním, jako je například, mechanické poškození, manuální vytržení/zlomení kování, škoda způsobená nadměrným zatěžováním produktu a podobné, nejsou předmětem záručních oprav a jiných závad, které nebyly způsobeny samotnou výrobou ale mechanickým. poškozením samotného uživatele.
 • Prodloužená záruka na zboží se uplatňuje z plné ceny zboží, která je uvedena u produktu na stránce prodejce. Na prodlouženou záruku se nevztahuje použití slevového kódu.

V případě vrácení zboží do 15 dnů od převzetí zboží (při nákupu přes E-shop) je vrácen celkový poplatek za prodlouženou záruku zákazníkovi zpět na jeho bankovní účet, který uvede ve vyplněném formuláři k odstoupení od kupní smlouvy.

Uplatnění prodloužené záruky

Pokud se zakoupené zboží v rámci prodloužené záruky porouchá, reklamaci je třeba řešit podle informací, které se nacházejí v sekci Reklamace - https://dajanarodriguez.cz/zakaznicka-podpora/vratenie-reklamacia

K vyřízení reklamace je třeba přiložit fakturu k objednávce, na které je zakoupena i prodloužená záruka a vyplněný reklamační protokol nebo číslo objednávky.

Zboží je následně třeba odeslat na uvedenou adresu, která je uvedena na stránce v sekci Reklamace nebo jej osobně přinést na jednu z našich prodejen.

Prodávající na vlastní náklady zajistí odstranění závady do 30 dnů od přijetí zboží, pokud bude reklamace uznána.

V případě, že prodávající rozhodne na základě odborného posouzení, že výrobek je neopravitelný, kupující má právo na výměnu zboží 1:1 nebo na vrácení finanční hodnoty zboží, která byla v den nákupu zaplacena prodávajícímu za reklamovaný produkt.

Prodloužená záruka na zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byly produkty v procesu reklamace.

Pokud vám produkty budou vyměněny způsobem 1:1, prodloužená záruka bude platit automaticky i na nový produkt.

Produkt vám po vyřízení reklamace bude zaslán zpět na adresu uvedenou v reklamačním protokolu.

Doba platnosti a ukončení prodloužené záruky

Výměnou produktu za nový kus zaniká platnost původní prodloužené záruky, která byla zakoupena na zboží. Kupující automaticky na nové produkty získá prodlouženou záruku bezplatně.

Platnost prodloužené záruky na zboží začíná následujícím dnem po ukončení zákonné záruky na zboží a končí po uplynutí 12 měsíců od jejího začátku.

Pokud na zakoupené zboží již byla jednou zakoupena prodloužená záruka, záruku nelze opětovně zakoupit, prodloužit.


Článek 15

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si teda vyhrazuje právo na změnu těchto VOP a to zejména, nikoli však výlučně z důvodu změn právních předpisů, technických možností, změn v podnikání a pod. Povinnost písemného oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním na Internetové stránce Prodávajícího. 

 2. Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl, s jejich obsahem se řádně a podrobně seznámil a souhlasí s ním, přičemž všechna ustanovení VOP jsou mu srozumitelná. 

 3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 05.11.2021. 

 


Košík
Vítejte
Už máš vytvořený účet?
Přihlas se
User plus

Vytvořte si účet, sbírejte body za nákupy a získejte exkluzivní výhody v ELITE LOYALTY CLUB ELITE LOYALTY CLUBE

Purple gift
10 bodů za každou minutou korunu
Purple gift
Narozeninová sleva
Purple gift
Přednostní přístup k slevám
Purple gift
Výměna bodů za výhody