Reklamační řád

Společnost DR s. r. o., se sídlem Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČ: 50 244 035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 32891/R (dále také „Prodávající“ nebo „DR “), v souladu se zákonem č. j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále i  „ZOS“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy, vydává tento Reklamační řád (dále i „Reklamační řád“):


Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v souvislosti s reklamacemi zboží a/nebo služeb, prodávaných a/nebo poskytovaných Prodávajícím, včetně podmínek a způsobu Reklamací. 

 2. Pro účely Reklamačního řádu se rozumí

  1. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění Kupní nebo spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání, nebo osoba jednající jejím jménem nebo na její účet. Pro účely tohoto Reklamačního řádu je Prodávajícím společnost DR s. r. o., se sídlem Uherecká ceste 76. 958 03 Malé Uherce, Slovakia, IČ: 50 244 035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 32891/R (dále také „DR“ nebo „Prodávajúci“)

  2. Kupujícím je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní nebo spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, a zároveň (a) která má zájem o koupi Zboží, (b) s níž Prodávající má nebo měl uzavřenou Kupní smlouvu, nebo (c) která je právním nástupcem osoby uvedené v písm. a) nebo písm b) dále také „Kupující“)

  3. Reklamací je podání, kterým Kupující namítá vady, funkčnost nebo kvalitu Zboží (dále také „Reklamace“)

  4. Zboží znamená jedna nebo více movitých věcí, nejčastěji kabelka, případně jiná movitá věc, kterou Prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím své Internetové stránky www.dajanarodriguez.cz, a která je předmětem Kupní smlouvy dále i „Zboží“)

  5. Kupní smlouva je závazek, jehož návrh vzniká objednávkou Kupujícího. Samotná Kupní smlouva je uzavřena momenten doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem - potvrzením objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají medzi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Prodávající zavazuje prodat Kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží a Kupující se zavazuje zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a ve všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího (dále také "Kupní smouva")

  6. Internetovou stránkou je internetová stránka Prodávajícího zveřejněna na webovém sídle pod adresou: www.dajanarodriguez.sk (dále také "Internetová stránka")

 3. Prodávající nabízí k prodeji Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, prostřednictvím své Internetové stránky www.dajanarodriguez.sk. Před koupí Zboží si má Kupující zvážit své potřeby, zejména druh a velikost Zboží, a je povinen vzít v úvahu účel použití Zboží, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování Zboží. 

 4. Prodávající dáva do pozornosti, že předpoklady dlouhé životnosti Zboží, jeho funkčnosti a nsplnění užitné hodnoty Zboží jsou zejména (a) správná volba Zboží, (b) správné používání Zboží k určenému účelu, (c) správná a pravidelná péče o Zboží a údržba Zboží. Nedostatečná či nesprávná péče o Zboží, nesprávná a/nebo nepravidelná údrža Zboží, nadměrné používání Zboží, používání Zboží k nevhodnému účelu mohou mít za následek snížení životnosti a/nebo funkčnosti Zboží, jeho poškození či zničení. 

 5. Životnost Zboží představuje dobu, po kterou může Zboží vydržet za podmínky správné péče o Zboží, správné a pravidelné údržby Zboží, používání Zboží k určenému účelu, s přihlédnutím k jeho vlastnostem a míře používání. Životnost Zboží nelze zaměňovat se záruční dobou. 

 

Článek II.

Základní podmínky Reklamace 

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při jeho převzetí Kupujícím, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží v záruční době. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je bez vad, že má vlastnosti, propagované na Internetové stránce, a že Zboží lze použít pro propagovaný účel. 

 2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím, s výjimkami stanovenými právními předpisy. Na vybrané produkty lze zakoupit doplňkovou službu - prodlouženou záruku, která prodlouží záruku o 12 měsíců.

 3. Kupující je oprávněn Zboží reklamovat, zjistí-li při převzetí Zboží, že Zboží má vady nebo pokud se vady vyskytnou v záruční době. 

 4. Vadou Zboží se rozumí změna Zboží, resp. jeho vlastností v důsledku použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo použití nevhodné technologie, nebo použití nevhodného konstrukčního řešení. 

 5. Odstranitelnou vadou Zboží se rozumějí takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by to mělo vliv na vzhled, funkčnost a kvalitu Zboží. 

 6. Neodstranitelnou vadou Zboží se rozumí taková vada, kterou nelze odstranit, nebo jejíž odstranění s příhlédnutím ke všem rozhodujícím okolnostem není účelné. 

 7. Vadou Zboží není změna Zboží během záruční doby v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je Zboží vyrobeno, v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je Zboží vyrobeno, v důsledku poškození či jiného nesprávného zásahu (pozn. blíže k podmínkám správného používání a ošetřování Zboží naleznete v sekci Starostlivosť o výrobky).

 8. Prodávající neodpovídá za vady způsobené přepravcem Zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je Zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání Zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou porotokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující Zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu. 

 

Článek III.

Forma a způsob podání Reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit Reklamaci písemně. Písemná forma je zachována, pokud je Reklamace provedena elektronicky na e-mail: podpora@dajanarodriguez.com nebo prostřednictvím formuláře k tomu určeném pro členy věrnostního programu. 

 2. Reklamované Zboží je Kupující povinen na vlastní náklady zaslat Prodávajícímu na adresu výroby Prodávajícího: Víťazná 181/42, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice Slovensko, a to doporučeně; Zboží musí být pojištěno. Reklamované Zboží, které bylo zasláno na dobírku, nebude převzato. Reklamované Zboží musí být kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí reklamovaného Zboží, bude-li toto znečištěno, resp. nebude hygienicky nezávadný. 

 3. Reklamace musí obsahovat zejména (a) jméno a příjmení Kupujícího, datum narození, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu (není-li shodná a adresou trvalého pobytu), datum a číslo Objednávky; (b) předmět Reklamace t. j. bližší popis Reklamace; (c) čeho se Kupující domáhá. Reklamace může obsahovat také kontaktní údaje Kupujícího v rozsahu telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa. 

 4. Kupující může uplatnit reklamaci i osobně doručením Zboží na adresu výroby Prodávajícího: Víťazná 181/42, 958 04, Partizánske - Veľké Bielice Slovensko, SR. Případně může zboží přinést na prodejní místo Laurinská 138/11, 811 01, Bratislava Slovensko.

 5. Pokud Reklamace neobsahuje všechny údaje potřebné pro řádné vyřízení Reklamace a/nebo nebylo zasláno reklamované Zboží, Prodávající vyzve Kupujícího k jejich doplnění a doručení. Současně Prodávající Kupujícího poučí, že pokud Kupující ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů, nedoplní chybějící údaje nebo důkazy, Reklamace bude považována za neoprávněnou. 

 6. Pokud Reklamace byla podaná neoprávněnou osobou, opožděně nebo ve věci probíhá nebo bylo pravomocně ukončeno soudní či jiné řízení, je Prodávající oprávněn Reklamaci odmítnout, o čem Kupujícího písemně uvědomí. 

 

Článek IV.

Záruční podmínky a lhůta pro podání Reklamace

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru Kupujúcim, používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o Tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, nesprávne ošetrovanie Tovaru.

 2. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá tvorí predmet Reklamácie alebo je podnetom pre Reklamáciu.

 3. O uplatnení Reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie.

 

Článok V.

Vyřízení Reklamace

 1. Současně s potvrzením o uplatnění Reklamace Prodávající poučí Kupujícího o jeho právech, a to (a) Kupující má právo na vyřízení Reklamace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto Reklamačním řádem, zejména: (b) Kupující má právo rozhodnout, které z následujících práv si uplatňuje:

 2. Jde-li o Odstranitelnou vadu Zboží, má Kupující právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna.

 3. Jde-li o Neodstranitelnou vadu Zboží, která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit; jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 4. Jde-li sice o odstranitelné vady Zboží, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. 

 1. Prodávající může vždy namísto odstránění vady vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezspůsobí závažné obtíže. 

 2. Na základě rozhodnutí Kupujícího, které z práv uvedených v odstavci 1 tohoto článku uplatňuje, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení Reklamace a to ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění Reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění Reklamace. 

 3. Po určení způsobu vyřízení Reklamace Prodávající vyřídí Reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze Reklamaci vyřídit i později; vyřízení Reklamace však nesmí trvat déle než 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace. 

 4. Pokud Kupující Reklamaci Zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit Reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohladu na výsledek odborného posouzení nelze od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne vyřízení Reklamace. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího podle odstavce 6 tohoto článku Reklamačního řádu. 
 5. Prodávající oznámí Kupujícímu výsledek vyřízení Reklamace písemně. Písemná forma je zachovaná i v případě, je-li výsledek vyřízení oznámen elektronicky. 

 6. Náklady spojené s Reklamací nese Kupující, pokud tento Reklamačn řád nebo obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak. 

 7. Pokud Kupující nesouhlasí s výsledkem vyřízení Reklamace, je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu další Reklamaci, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení výsledku Reklamace. Pro další Reklamaci dle předchozí věty platí ustanovení tohoto Reklamačního řádu, s výjimkou možnosti jejího přezkoumání další Reklamací vůči Prodávajícímu. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 6 tohoto článku Reklamačního řádu.

 8. Pokud Kupující nesouhlasí s vyřízením Reklamace, je oprávněn uplatnit své nároky soudní cestou. Vyřízením Reklamace není dotčeno právo Kupujicího na náhradu škody podle obecně závazných právních předpisů.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud se Kupující domníva, že Prodávající porušil obecně závazné právní předpisy, je oprávněn obrátit se na:

  • Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

  • Inspektorát SOI pro Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru a Právní odbor,

  • jiné orgány dozoru.
 2. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny tímto Reklamačním řádem, se řídí uzavřenou Kupní smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího, ZOS, zákonem č. j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a obecně závaznými právními předpisy. 

 3. Prodávající je oprávněn změnit tento Reklamační řád a to v naváznosti na změnu obecně závazných právních předpisů nebo své obchodní politiky. Změna Reklamačního řádu bude provedena zveřejněním změněného reklamačního řádu s určením jeho účinnosti a to nejpozději v den, kdy má nabýt účinnosti. 

 4. Pro vyloučení pochybností platí, že tento Reklamační řád se nevztahuje na kupující v postavení fyzické osoby - podnikatele a právnické osoby. 

 5. Reklamační řád je zveřejněn na webovém sídle Prodávajícího: www.dajanarodriguez.sk. Zároveň je Reklamační řád k dispozici v sídle Prodávajícího na adrese Uherecká cesta 76, 958 03 Malé Uherce, SR. 

 6. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 05. 11. 2021. 

Košík
Vítejte
Už máš vytvořený účet?
Přihlas se
User plus

Vytvořte si účet, sbírejte body za nákupy a získejte exkluzivní výhody v ELITE LOYALTY CLUB ELITE LOYALTY CLUBE

Purple gift
10 bodů za každou minutou korunu
Purple gift
Narozeninová sleva
Purple gift
Přednostní přístup k slevám
Purple gift
Výměna bodů za výhody